หน้าหลัก

 

ข่าวกิจกรรม


กิจกรรมวันแม่ วันที่ 11 สิงหาคม 2559

การแข่งขันกีฬาภายในบงกชเกมส์ครั้งที่ 2
วันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2559

รณรงค์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ วันที่ 4 สิงหาคม 2559

โรงเรียนบางบาลรับการประเมินนิเทศภายในสถานศึกษา
วันที่ 2 สิงหาคม 2559

กิจกรรมวันเข้าพรรษา วันที่ 15 กรกฎาคม 2559

วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

โครงการควบคุม ป้องกัน และกำจัดโรคไข้เลือดออก 
วันที่ 27 มิถุนายน 2559

โครงการรณรงค์ ป้องกันปราบปรามแก้ไขปัญหายาเสพติด
วันที่ 24 มิถุนายน 2559
ลูกเสือ-เนตรนารี ต่อต้านยาเสพติด วันที่ 24 มิถุนายน 2559
วันไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน 
วันที่ 23 มิถุนายน 2559

 
English Camp ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
วันที่ 10 มิถุนายน 2559


พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมประเกรียรติและถวายพระพรชัยมงคล
ของโรงเรียนบางบาล เนื่องในโอกาสมหามงคล
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี วันที่ 9 พฤษภาคม 2559

วันมอบตัวนักเรียน และพีธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ วันที่ 11 เมษายน 2559

พิธีการมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศของนักเรียนชั้นม. 3 และ ม.6
วันที่ 31 มีนาคม 2559

คณะครูและนักเรียนชั้นม.6 การศึกษาดูงานที่ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ
และเขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก วันที่ 26 มีนาคม 2559

กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือระดับชั้นม.1-3 ในระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ค่ายวีระชัย มวกเหล็ก จ.สระบุรี

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ครั้งที่ 2/2559
วันที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนบางบาล

กิจกรรมวันเด็ก วันที่ 4 มกราคม 2559
 

หนังสือราชการจาก สพฐ.

ข่าวจากเว็บครูบ้านนอก