previous arrow
next arrow
Slider

หน้าหลัก

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์

กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
คุณครูอัญชลี ษรสา
ประวัติศาสตร์ ชั้น ม.1
สังคมศึกษา ชั้น ม.3
ประวัติศาสตร์ ชั้น ม.4
สังคมศึกษา ชั้น ม.5
 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คุณครูฐิติมา ศรีงาม
วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.2
ชีววิทยา ชั้น ม.4/1
ชีววิทยา ชั้น ม.5/1
ชีววิทยา ชั้น ม.6/1
คุณครูนันทวรรณ กองเพิ่มพูล
วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1
วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.3
เคมี ชั้น ม.4/1
คุณครูอธิวัฒน์ รุ่งรัตน์ฐานนท์
ฟิสิกส์ ชั้น ม.4/1
ฟิสิกส์ ชั้น ม.5/1
วิทย์กายภาพ ชั้น ม.5/2
ฟิสิกส์ ชั้น ม.6/1
 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
คุณครูอัญชลี ขัณฑสุนทรไกร
ภาษาอังกฤษ ชั้น ม.2
ภาษาอังกฤษ ชั้น ม.6
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
คุณครูวิฑูรย์ ธนะจันทร์
สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นม.ต้น (ม.1-ม.3)
สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นม.ปลาย (ม.4-ม.6)